ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ แสดงธรรมวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2558