ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ แสดงธรรมวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558